Asociatia Administratorilor Publici din Romania
Evenimente

Concurs de bune practici privind orașul durabil, destinat colectivităților locale din România

Data limită de depunere a dosarelor: Vineri, 30 Martie 2018
Anunțarea rezultatelor selecției: Luni, 30 Aprilie 2018
Formular de candidatura (FR)    Regulament de concurs (FR)    Regulament de concurs (RO)


APEL LA PROIECTE


România și-a asumat responsabilitatea de a stabili cadrul național necesar îndeplinirii celor 17 Obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Multiplele inițiative și proiecte observate în ultimii ani arată că pentru colectivitățile locale (județ, municipiu, oraș, comună) din România „orașul durabil” reprezintă un subiect de actualitate.

De altminteri, pentru Franța, ca urmare a acordurilor de la Paris încheiate pe 12 noiembrie 2015, cu ocazia COP21, „orașul durabil” a devenit o prioritate guvernamentală și în acest sens Franța acordă o atenție deosebită colectivităților locale pe care le consideră a fi factori esențiali în elaborarea politicilor publice pe acest subiect.

Din acest motiv, Ambasada Franței în România dorește să sprijine inițiativele și bunele practici apărute în cadrul colectivităților locale din România. Ambasada Franței în România urmărește să continue astfel un demers pe care îl inițiase în scopul încurajării tranziției ecologice a orașelor din România și al promovării bunelor practici existente.

Astfel, prezentul apel la proiecte își propune să pună în valoare inițiativele pozitive ale colectivităților locale din România și să le recompenseze pe cele mai implicate în dezvoltarea durabilă și în lupta împotriva încălzirii climatice pentru acțiunile lor în domeniile cheie care se circumscriu „orașului durabil” 1) apă, canalizare și gestionarea deșeurilor; 2) mobilitate urbană; 3) eficiență energetică; 4) valorificarea construcțiilor și reabilitarea patrimoniului

1. Structuri eligibile

Apelul la proiecte se adresează Colectivităților locale din România: Județe, Municipii, Orașe, Comune care au realizat un proiect inovator legat de dezvoltarea durabilă a teritoriului lor. În cadrul acestui apel, oricare dintre colectivitățile locale va putea depune un singur proiect pe categorie aflat în curs de realizare sau care a fost efectiv realizat între 2014 -2017.

2. Teme

Proiectele trebuie să vizeze una sau mai multe dintre temele următoare:
1) apă, canalizarea și gestionarea deșeurilor;
2) mobilitate urbană;
3) eficiență energetică;
4) valorificarea construcțiilor, reabilitarea patrimoniului și regenerarea urbană

Proiectele prezentate trebuie să se înscrie într-o viziune puternică asupra durabilității, care să permită, pe termen lung, concilierea exigențelor legate de mediul înconjurător și a celor de dezvoltare economică și socială. Juriul va evalua inițiativele locale și bunele practici care au permis o mai bună adaptare la schimbările climatice și au avut un impact pozitiv asupra calității vieții populației.
De reținut că proiectele vor fi evaluate în funcție de originalitatea, pertinența și eficiența lor în raport cu teritoriul la care se raportează (de la comună la județ).

1) Apă, canalizare și gestionarea deșeurilor:
Abordările proiectului prezentat trebuie să aibă un caracter peren, în vederea îmbunătățirii accesului la aceste servicii și/sau sensibilizării cu privire la chestiunile legate de apă-canalizare și deșeuri.
În evaluarea colectivităților locale cu privire la gestionarea deșeurilor, juriul va lua în considerare investițiile în uzinele de tratare a deșeurilor, în soluții de colectare, gestionare, recuperare și reutilizare a deșeurilor și în proiecte care favorizează colectarea selectivă a deșeurilor de către locuitori.
În evaluarea colectivităților locale cu privire la acțiunile de bună gestionare a apelor, juriul va lua în considerare protecția captărilor de apă și reducerea poluării acestora, măsurile de minimizare a pierderilor de apă în rețelele de alimentare cu apă, extinderea rețelelor de apă, investițiile în sistemele de canalizare, reutilizarea apelor uzate, amenajarea și utilizarea râurilor.

2) Mobilitate urbană:
Proiectele prezentate vor trebui să demonstreze modalitățile în care au răspuns în parte obiectivelor constând într-o mobilitate mai fluidă în teritoriul respectiv, mai puțin poluantă și mai adecvată nevoilor locuitorilor. În alegerea câștigătorului, juriul va avea în vedere proiectele care urmăresc promovarea vehiculelor ecologice, a mobilității nemotorizate, valorificarea transporturilor în comun, creșterea numărului și lungimii pistelor pentru biciclete și crearea de zone pietonale.

3) Eficiență energetică:
Proiectele prezentate vor trebui să ilustreze acțiuni care au permis economisirea de energie la scara unității administrativ-teritoriale sau valorificarea utilizării energiei provenite din surse verzi și regenerabile. Evaluarea va avea în vedere activitățile realizate în sensul modernizării termice a clădirilor și sprijinirea construcțiilor cu consum de energie scăzut precum și investițiile colectivităților locale în diminuarea pierderilor de energie: rețele de căldură, optimizarea consumului, producția de energie verde, conservarea resurselor; proiecte de valorificare a autonomiei energetice…

4) Valorificarea construcțiilor, reabilitarea patrimoniului și regenerarea urbană:
Proiectele vor fi evaluate din perspectiva valorificării construcțiilor și a reabilitării patrimoniului, dar și a regenerării urbane în general. Juriul va lua în considerare proiectele care au permis o valorificare a construcțiilor industriale, agricole sau destinate furnizării de servicii publice, transformarea clădirilor vechi și de patrimoniu în beneficiul unor proiecte culturale sau turistice, valorificarea patrimoniului prin eco-reabilitare.

3. Premiul

Cele patru colectivități locale câștigătoare vor primi
- o diplomă care va simboliza acțiunea „oraș durabil” a colectivității
- o călătorie de studiu în Franța, organizată de Ambasada Franței în România în vederea vizitării sit-urilor exploatate sau construite de companiile partenere în cooperare cu colectivitățile locale franceze de referință.

- Colectivitățile locale câștigătoare vor beneficia de acoperire mediatică și de recunoaștere în relație cu proiectele realizate.

4. Conținutul dosarului

Dosarul de candidatură va trebui să cuprindă:
- formularul de candidatură alăturat (în limba franceză sau în limba română)
- o prezentare a colectivității locale (în limba franceză sau în limba română)
- o prezentare detaliată a proiectului (în limba franceză sau în limba română)
- un buget detaliat al proiectului

O colectivitate locală poate depune mai multe dosare de candidatură cu condiția ca acestea să se refere la categorii tematice diferite ale concursului.

proiectul trebuie să fi fost finalizat integral sau parțial. proiectele în faza de studiu, dar fără realizarea concretă, nu sunt admisibile. strategiile urbane nu sunt acceptate.

Numai dosarele complete depuse până cel târziu vineri, 30 martie 2018 (termen limită) vor fi luate în considerare.

Participanții la Concurs se angajează să completeze diferitele formulare aferente competiției cât mai fidel şi complet posibil. Falsificarea informațiilor poate duce la descalificarea cererii, fără drept de recurs.

5. Procedura de selecție

Un juriu de 8 persoane, format exclusiv din experți independenți români va selecționa câte o colectivitate locală câștigătoare pentru fiecare dintre categoriile tematice:
1) apă, canalizare și gestionarea deșeurilor;
2) mobilitatea urbană;
3) eficacitatea energetică;
4) valorificarea construcțiilor și reabilitarea patrimoniului, regenerarea urbană

Juriul concursului este desemnat de organizator. Juriul cuprinde experți în categoriile menționate mai sus. Componența juriului este:

Președintele juriului:
Alexandru ALDEA, Decan, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS), Universitatea Tehnică de Construcții, București (UTCB)
Reprezentanți ai colectivităților locale:
- Alexandru PETROVICI, Director executiv, Asociația Orașelor din România (AOR)
- Diana VRÎNCEANU, Reprezentantă, Asociația Municipiilor din România (AMR)
- Marian FLOREA, Președinte, Asociația Administratorilor Publici din România (AAPRO)

Mobilitate:
Mihaela Hermina NEGULESCU, Doctor în mobilitate urbană
Profesor asociat, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Eficiență energetică:
George DARIE, Prorector, Universitatea Politehnică București, Expert în energie

Apă-Canalizare-Gestionarea deșeurilor:
Sanda-Carmen GEORGESCU, Universitatea Politehnică București (UPB), Facultatea de Energetică, Departamentul Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului.

Valorificarea construcțiilor și reabilitarea patrimoniului:
Gheorghe PĂTRAȘCU, fost arhitect-șef al municipiului București

În cadrul deliberărilor juriului, în cazul egalității între două candidaturi, votul președintelui este preponderent.

Deciziile juriului nu pot face obiectul unui recurs.
Juriul desemnează câștigătorii pe baza informațiilor cuprinse în formularele de concurs și pe baza cunoștințelor proprii. Juriul va lua în considerare următoarele aspecte:

Selecția proiectelor va fi realizată pe baza următoarelor criterii:
- adecvarea cu temele prioritare ale apelului la proiecte
- încadrarea într-o perspectivă globală de dezvoltare durabilă, de protecție și de punere în valoare a mediului.
- alte realizări ale participantului în acelaşi domeniu în afara proiectului prezentat
- caracterul inovator, original, realist și durabil al proiectului propus, ținând cont de scara teritorială la care se raportează,
- gradul de precizie a proiectului (obiective, beneficiari, buget, rezultate etc.)
- fondurile alocate activităților care se încadrează în categoria tematică a proiectului depus, în raport cu resursele totale ale participantului;
- calitatea dosarului și amploarea parteneriatului, a consultării publice și a comunicării cu toate părțile interesate (locuitori, asociații, antreprenori, alte autorități locale…) în conceperea și punerea în aplicare a politicilor locale în categoriile vizate


Dosarele incomplete nu vor fi acceptate. O atenție aparte va fi acordată proiectelor care îndeamnă la împărtășirea experienței și expertizei franceze.

La finalul selecției, vor fi alese 4 proiecte câștigătoare. Rezultatele vor fi comunicate direct candidaților cel târziu miercuri, 9 mai 2018.

Participarea la Concurs este condiționată de acceptarea prezentului regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile oricând și nemotivat. Organizatorul își rezervă dreptul de a interpreta și/sau de a modifica regulamentul în mod unilateral. Prezentul regulament reprezintă singurul document care stabilește regulile concursului.

Dosarele trebuie transmise până cel târziu în data de 30/03/2018 în atenția:
Ambasada Franței în România / Serviciul de cooperare
Institutul francez – Bulevardul Dacia nr. 77 - 020 051 BUCUREȘTI

Date de contact ale Serviciului de cooperare:
Tel.: 0374 125 266
E-mail: stephane.cesari at diplomatie.gouv.fr și estelle.ribes at diplomatie.gouv.fr

connection failed